Obchodné podmienky

 

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ internetového obchodu:


A-JORVIK s.r.o. Bratislavská cesta 1184, 93101 Šamorín
IČO: 31418724
IČ DPH: SK2020369692

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd v Trnave, oddiel Sro, vložka 2849/T

 

Kamenná prevádzka - výdaj tovaru:

Jorvik svietidlá, Bratislavská 1184, 93101 Šamorín

Jorvik svietidlá, Hodonínska 27, 84103 Bratislava-Lamač
 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj so sídlom v Trnave, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

tel.: 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23, e-mail: info@soi.sk

 

 

I. Všeobecné podmienky

 

 1. Spotrebiteľom/Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ďalej len Spotrebiteľ alebo Kupujúci.
 2. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia. 
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová). 
 4. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou. 
 5. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 

II.Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom za uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. 
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods.4 tohto článku.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp.inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho. 
 5. Ku každej zásielke prikladáme faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie. Celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

 

III. Storno objednávky

 

 1. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napríklad že tovar sa už  nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrazným spôsobom sa zmenila cena, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov najvyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.
 2. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna respektíve neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní. 
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávku do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

                     

IV. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

          

 • osobný odber – v našej kamennej prevádzke na Bratislavskej 1184, 93101               

    v Šamoríne, alebo na Hodonínskej 27, 84103 v Bratislave počas prevádzkových   

    hodín aktuálne zverejnených na stránke nášho e-shopu.
 • zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho  

   skladu)

 

2. Dodacie lehoty sú upresnené v informatívnom e-maili podľa dostupnosti tovaru na sklade. Ak máme tovar skladom, tovar je ihneď expedovaný. Ak nemáme tovar   skladom, avšak je skladom u dodávateľa, tovar expedujeme do 10 dní, inak podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa (dátum je však informatívny).

 

3. Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne:

 

 • Pri objednávke do 40 EUR s DPH sú prepravné náklady po SR 4 EUR s DPH.
 • Pri objednávke nad 40 EUR s DPH je dodanie po SR zdarma.

 

4. Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po nabehnutí úhrady na účet predávajúceho.

 

5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

 

6. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade, že tovar je poškodený, doporučujeme kupujúcemu tovar NEPREVZIAŤ a okamžite spísať s prítomným prepravcom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia.  Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru a obalu. Následne nás kontaktujte.

 

8. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, je spotrebiteľ túto skutočnosť povinný oznámiť písomne predávajúcemu obratom, najneskôr do dvoch dní.

 

9. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po jeho opakovanej výzve, prepravca vráti tovar predávajúcemu. Ak si spotrebiteľ  želá znovu zaslať tovar, musí dopredu uhradiť predávajúcemu cenu dopravy a dobierky.

      

 

V. Cena tovaru a platobné podmienky

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Uvedené ceny platia iba pri objednávke z internetového obchodu.
 3. Ceny tovaru nezohľadňujú náklady na dopravu a dobierku.
 4. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom, ktorý si určil v tvorbe objednávky.
   
 • hotovosťou (pri osobnom odbere v predajni) – bez poplatku
 • dobierkou (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru) – za poplatok 1,6 eura
 • predfaktúrou – prevodom na účet - bez poplatku

 

          5. Vystavením záväznej objednávky spotrebiteľ súhlasí s kúpnou cenou uvedenou na e-shope a použitím tlačidla "Odoslať objednávku s povinnosťou úhrady", v zmysle    zákona č.102/2014 Z.z. sa zaväzuje tovar prevziať a túto kúpnu cenu zaplatiť.

 

          6. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • množstevú zľavu
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

 

 

 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

 1. Spotrebiteľ/Kupujúci  má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.  
 3.  Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar. 
   
 4. Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a originálu daňového dokladu späť  na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 5. v zmysle § 3 odst.1 písmena "i" zákona č. 102/2014 Z. z, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu.
 6. v zmysle § 7 odst.6 písmena "c" zákona č. 102/2014 Z. z spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa.
 7. Odporúčame tovar vrátiť doporučene ako poistený balík a nie na dobierku.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 
 9. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
 10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou tak, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo zrušiť kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto prípadoch:

 

 • objednaný tovar bol vypredaný, resp. sa už nevyrába a nie je možné ho znova zabezpečiť
 • objednávku nebolo možné overiť (chybné telefónne číslo alebo e-mailová adresa, spotrebiteľ neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, ...)
 • spotrebiteľ neuhradil faktúru, resp. zálohovú faktúru
 • ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po opakovanej výzve prepravcom a prepravca vráti tovar predávajúcemu.
 • ak spotrebiteľ napriek výzvam prepravcu alebo predávajúceho neprevezme tovar, kúpna zmluva je neplatná a predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu  a opakovane posielať tovar spotrebiteľovi.

 

 

VII. Záruka

 

 

 1. Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi (nepodnikateľovi, konečnému spotrebiteľovi) v zmysle Reklamačného poriadku predávajúceho a v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. spravidla 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je v popise svietidla uvedené inak.
 2. Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi - právnickej osobe (podnikateľovi) v zmysle Obchodného zákonníka.
 3. Reklamačný poriadok je zverejnený na úvodnej strane e-shopu a je prístupný v našej kamennej prevádzke.
 4. Daňový doklad je súčasne Záručným listom.

 

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany A-JORVIK s.r.o. sa použijú tieto Informácie o spracovaní osobných údajov.

 

 

IX. Záverečné ustanovenie

 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 
 3. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, súhlas so spracovaním osobných údajov a prečítal si reklamačné podmienky 
 4. Spotrebiteľ súhlasí s používaním elektronickej komunikácie a vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

 


Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.07.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Reklamácie

 

 

I.Záručná doba

 

 

 1. začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. na tovar zakúpený v internetovom obchode jorvik.sk je 24-mesačná, ak nie je uvedené inak.
 3. sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie. Ak predajca reklamáciu vybaví výmenou tovaru, začína plynúť nová záručná doba.
 4. sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej závade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
 5. ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, tak naň nie je záruka poskytnutá.
 6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky ako aj pri neodbornej manipulácii s tovarom, prípadne pôsobením vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli nijako ovplyvniť.

 

Tlačivo reklamačný prtotokol si môžete stiahnúť TU.

 

 

 

II.Vrátenie tovaru

 

 1. Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením §12 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V našom e-shope je táto doba zvýšená na 30 kalendárnych dní. Je potrebné, aby spotrebiteľ písomné odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote doručil osobne do sídla spoločnosti A-JORVIK s.r.o., Bratislavská 1184, 93001 Šamorín alebo toto odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podal na poštovnú prepravu. V odstúpení je potrebné uviesť identifikačné údaje spotrebiteľa, identifikačné údaje predávajúceho, číslo faktúry a tovar, ktorý vraciate.
 2. Kupujúci a predávajúci si týmto vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli.
 3. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 4. Odporúčame vám, aby ste nám tovar posielali doporučene, ale nie na dobierku. Takýto tovar neprevezmeme.

 

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnúť TU.

 

 

 

III. Ako postupovať pri reklamácii

 

              Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (či nie je poškodený) a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

Informáciu o tom, že zásielka je neúplná alebo poškodená, je nutné oznámiť e-mailom na jorvik@jorvik.sk alebo telefonicky na tel.č.+421918820890. Následne protokol o zistených chybách bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

            Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

            Zaslanie reklamovaného tovaru

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, a preto je potrebné postupovať nasledovne. Kupujúci

• zabalí tovar so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez znečistení a do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru.
• reklamovaný tovar zašle na adresu A-JORVIK sro, Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín na vlastné náklady alebo ho môže vrátiť aj osobne na predajni na tej istej adrese. Tovar neposielajte dobierkou!
• k reklamovanému tovaru priloží doklad o kúpe a popis závady, chyby a ako sa chyba prejavuje. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne, najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

 

 

IV. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@jorvik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.07.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.