Informácie o spracovaní osobných údajov

  1. Predávajúci JORVIK Retail s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, IČO: 36763349 spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
  2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, tieto osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  3. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: eshop@jorvik.sk.
  4. Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu do odvolania, najviac do 10 rokov .
  5. a) V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol jeho osobné údaje potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločnosti
    b)Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky - zakúpený tovar) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Žiadne osobné údaje zákazníka (meno, adresa, tel číslo a pod.), ktoré určujú jeho komplexnú identitu sa neposkytujú.
  6. Spotrebiteľ má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. Inak má Spotrebiteľ právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  7. Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese eshop@jorvik.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.